Performer: Olga Solovieva; Olga Andryushchenko; Paul Stewart